Kinh nghiệm xin visa du lịch Hàn Quốc (Update 02/2018)
Ha Nhi
26799

Bạn ơi cho mình hỏi vé mb mình vẫn chưa mua, mình chỉ cần book và chọn pay later rồi in cái file trong email xác nhận gửi về là được đúng ko?

Vì mình chưa chắc nên ko dám mua vé trước -.-’

Like what you read? Give Vy Le a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.