ราคาหุ้นไทย 24 มี.ค.60 ดัชนีอยู่ที่ 1573.51

สถิติหุ้น60 ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 60 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ไทย(SET)ล่าสุดวันนี้ หุ้นล่าสุดปรับตัว 4.79 ดัชนีอยู่ที่ 1573.51

ราคาหุ้นไทย 24 มี.ค.60 ดัชนีอยู่ที่ 1573.51

สถิติหุ้นไทย2560 ดัชนีหุ้นไทย มุมมองภาพรวมการซื้อขาย ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 60 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ไทย(SET)ล่าสุดวันนี้ หุ้นล่าสุดปรับตัว 4.79 ดัชนีอยู่ที่ 1573.51 มูลค่าซื้อขาย 35671.48 ล้านบาท

มุมมองภาพรวมการซื้อขาย ศุกร์ที่ 24 มี.ค.60

ปิดตลาดเปลี่ยนแปลงศุกร์ที่ 24 มี.ค.601573.514.79สถิติหุ้นปี60 ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 60

ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 60 มุมมองภาพรวมการซื้อขาย ดัชนีราคาหลักทรัพย์ไทย(SET)ล่าสุดวันนี้ หุ้นล่าสุดปรับตัว 4.79จุด (0.31%) ดัชนีอยู่ที่ 1573.51 จุด สถิติหุ้นไทย2560 ศุกร์ที่ 24 มี.ค.60 ดัชนีหุ้นล่าสุดต่ำสุดยืนอยู่ที่ 1,566.60 จุด หลักทรัพย์ล่าสุดสูงสุดขึ้นไปที่ 1,575.39 จุด มูลค่าซื้อขาย 35671.48 ล้านบาท

มุมมองภาพรวมการซื้อขาย ศุกร์ที่ 24 มี.ค.60 แยกตามประเภทนักลงทุน

ส่วนของสถาบันได้ ซื้อสุทธิ 1188.27 ล้านบาท กลุ่มนักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ได้ ขายสุทธิ -402.1 ล้านบาท กลุ่มนักลงทุนต่างชาติได้ ซื้อสุทธิ 1566.48 ล้านบาท กลุ่มนักลงทุนรายย่อ่ยได้ ขายสุทธิ -2352.66 ล้านบาท

Like what you read? Give สถิติ หุ้นไทย a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.