Logicalbond Team - Online Workshop

Online Workshop Tarifi: İş hayatında bireysel ve sosyal zamanlar üzerine farkındalık çalışması

COVID-19 pandemisi sebebiyle biz de Logicalbond ekibi olarak tamamen uzaktan çalışma düzenine geçtik. Her ne kadar uzaktan çalışmaya alışık bir takım olsak da eve kapanarak çalışmanın biraz daha farklı olduğunu düşünüyoruz. Takımca geçirdiğimiz sosyal zamanlar, izole yaşam şekli ile birlikte zorunlu olarak değişiyor. İş ve özel hayatımızı olumsuz etkileyen değişimleri tespit etmek ve birlikte geçirdiğimiz zamanı yeni koşullara adapte etmek üzere online bir çalışma düzenledik.

Bir grup olarak bir arada çalıştığımız mekanların birleştirici gücü ortadan kalktığında paylaşım alanlarımız ve zamanlar doğrudan azaldı. …

Logicalbond

Technology Solutions

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store