Sign in

Công cụ quản lý sales và khách hàng ALL IN ONE


Tiếp theo chủ đề chia sẻ kiến thức về phần mềm CRM. Hôm nay Duy sẽ nói đến các yếu tố liên quan đến việc triển khai hệ thống CRM.

Công nghệ phát triển, áp dụng phần mềm CRM vào quản lý khách hàng là một xu hướng hot trên thị trường. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng thành công. Bởi vì phần mềm không phải là phải là “1 chiếc đũa thần” ngồi đó và thực hiện hết mọi việc, cần rất nhiều yếu tố bổ trợ từ phía doanh nghiệp mới có thể tối ưu…


Bài viết này sẽ nói về Định nghĩa CRM ? Nói về CRM thì có rất và rất nhiều định nghĩa (google 1 cái là ra đọc không hết). Với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên tư vấn và triển khai giải pháp CRM của mình thì phần mềm CRM được định nghĩa như sau:

1/ CRM là từ viết tắt của “Customer Relationship Management

2/ Là phần mềm quản lý mối quan hệ và chăm sóc khách hàng nói chung.

3/ Là một cách để xác định, thuyết phục và giữ chân khách hàng.

4/ Là công cụ hỗ…

CRMOnline

Phần mềm quản lý khách hàng trực tuyến, đơn giản, dễ sử dụng trên nền suitecrm tại Việt Nam.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store