Hãy cầm chiếc đèn lồng trong tay, và bạn sẽ luôn có đủ ánh sáng để biết bước tiếp theo nên đi thế nào, đừng lo lắng về bóng tối dày đặc bao quanh bạn , hãy vững tin và giữ nguồn sáng ấy bên mình. Bạn không cần phải nhìn quá xa về phía trước, bởi vì “Với tôi, một bước đã là quá đủ”- Orison Swett Marden

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.