Sevginur Ak, UX Designer @ Look

Image for post
Image for post

Covid-19; hayatımızın her alanında olduğu gibi, kullanılabilirlik ve kullanıcı testlerinde de önümüze çıkan bir bariyer. Projelerimizde bu bariyeri nasıl geçeceğimiz ise, çalışmalarımızın kalitesini büyük oranda etkileyecek.

Bu makalede uzaktan kullanılabilirlik ve kullanıcı testleri ile ilgili deneyim ve önerilerimizi paylaşacağız.

Kullanılabilirlik testleri kullanıcılar açısından yüz yüze yapıldığında (Ofiste yapılan testler için testin yapılacağı alana gidiş-dönüş süresini de göz önüne alırsak) oldukça gerilimli ve zaman alan bir süreç. Ancak uzaktan gerçekleştirdiğimiz testleri, hem kullanıcın alışkın olduğu ortamda, hem de alışkın olduğu cihazlarla gerçekleştirdiğimiz daha verimli geçirebilir ve krizi fırsata çevirebiliriz.

Uzaktan kullanıcı testlerini yapabilmek için hangi platformları kullanabiliriz?

Bunun için seçeneklerimiz oldukça fazla. Remote…


Image for post
Image for post

Common studies and articles show that font structure plays an important role in legibility. With this background, we thought our customer’s present font -Mentone- has some legibility issues and recommended to replace it on digital channels. On the other hand, the customer was not in favor of changing the Mentone on their website since it is the corporate font of the company and they have been using the current font in all its printed and digital products for long years.

The central question then becomes: How much the structure of the font specifically Mentone affect in legibility on a website…

Look

We design experiences for brands, products and services

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store