Looqin PO — benaderd vanuit het Inspectiekader

Met een professionele blik kijken naar kinderen. Dat is waar Looqin PO de leraren toe uitdaagt.

Team Looqin
Jun 6, 2016 · 5 min read

Geplaatst op dinsdag, 8 juli 2014

Met een professionele blik kijken naar kinderen. Dat is waar Looqin PO de leraren toe uitdaagt. Dit betekent dat men als professional kennis heeft van de ontwikkeling van (jonge) kinderen en dat men door het delen van deze kennis met collega’s een collectief aan inzichten opbouwt waarmee men de kwaliteit van het onderwijs waarborgt.

Op welke wijze volgen wij de ontwikkeling van jonge kinderen? Wat wil de inspectie zien?
Om antwoord te kunnen geven op de vraag op welke wijze Looqin PO aansluit bij de inspectie-indicatoren, gaan we ervan uit dat de school er in slaagt om een combinatie te bieden van bovenstaande kwaliteitsaspecten, kennis, professioneel inzicht en collectiviteit in leren en observeren. Looqin PO is en blijft het middel om de kwaliteit van de school en haar leraren vorm te geven in een overzichtelijk proces- en kindgericht volgsysteem. Het is aan de school om in het gesprek met de inspectie duidelijk te maken op welke wijze ze aan de kwaliteitsaspecten voldoen.

Belangrijk is dat leraren direct vanaf het begin van de schoolperiode de brede ontwikkeling van (jonge) kinderen volgen, door middel van gestructureerde observaties. Met een brede ontwikkeling bedoelen we zowel de cognitieve, sociale, emotionele als motorische ontwikkeling. De inspectie hanteert geen voorschriften over welke observatiemethode gehanteerd zou moeten worden. Wel dienen de observaties structureel (dat wil zeggen regelmatig bij alle kinderen) en gestandaardiseerd (alle kinderen met eenzelfde instrument) plaats te vinden:

  • Looqin PO is ontwikkeld om structureel en schoolbreed in te zetten. De school bepaalt de intensiteit van de observatiemomenten voor zowel spoor 1 (groepsniveau) als spoor 2 (kindniveau). Afspraken hierover worden samen met de toetskalender opgenomen in het zorgplan van de school.
  • Looqin PO is een instrument dat gestandaardiseerd werken mogelijk maakt, omdat alle kinderen met hetzelfde instrument en op vaste momenten worden gevolgd in hun ontwikkeling. Gegevens worden nog waardevoller wanneer men een kind in de vroegschoolse periode al volgt met Looqin Kinderopvang (beschikbaar begin 2015) en hem/haar ook in het vervolgonderwijs blijft volgen met Looqin VO (beschikbaar najaar 2014). Looqin zorgt er hiermee voor dat professionals dezelfde taal gaan spreken en hun kennis van de ontwikkeling van kinderen beter kunnen overdragen. Looqin is hiermee uniek, efficiënt en meer betrouwbaar. Het draagt bij aan een doorgaande observatielijn in de ontwikkeling van een peuter naar jong volwassene.

Indicator 1.5

De sociale competenties van de leerlingen liggen op het niveau dat mag worden verwacht.
De instrumenten waarmee de inspectie de resultaten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling kan beoordelen, moeten in ieder geval voldoen aan de criteria van de Cotan. Voor het beoordelen van de sociale opbrengsten geeft de inspectie prioriteit aan de gegevens uit zelfrapportage door leerlingen, ook als beide bronnen (ook observaties van de leraar) beschikbaar zijn.

Looqin PO hecht veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De observaties op het gebied van welbevinden en betrokkenheid bieden belangrijke informatie voor de ontwikkelingslijn van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op korte termijn wil Looqin PO ook gebruik gaan maken van de inbreng van kinderen, door kinderen zichzelf te laten score op welbevinden en betrokkenheid en door de beschikbaarheid van porfolio’s aan het systeem toe te voegen. Dit betekent dat er meer kindspecifieke informatie beschikbaar komt welke zeker ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling waardevolle informatie kan bieden voor kind, leraar en ouders.
Looqin PO is niet Cotan geregistreerd en op deze indicator krijgt de school een ‘niet te beoordelen’ score.

Zoals hierboven wordt toegelicht biedt Looqin PO wel de relevante informatie die nodig is om kinderen goed te kunnen volgen. Het is de keuze van de school om Looqin PO aan te vullen met een Cotan-geregistreerd instrument of om de indicator als ‘niet te beoordelen’ te scoren.

Indicator 7.1

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.
De prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen worden gewaardeerd met een leerlingvolgsysteem, dat past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Het gaat om een systeem van landelijk genormeerde, valide en betrouwbare toetsen, ten minste op het gebied van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, aangevuld met gestructureerde observaties in groep 1 en 2. De toetsen voor taal en rekenen worden bij alle leerlingen ten minste in de groepen 3 t/m 8 afgenomen. Over het gebruik van deze instrumenten en de interpretatie van de verkregen gegevens zijn op schoolniveau afspraken gemaakt.

Looqin PO waardeert de ontwikkeling en de prestaties van kinderen en is door de school op enkele aspecten zelfs schoolspecifiek of doelgroepspecifiek bij te stellen. Aanvullend hierop kan de school kinderen in beeld brengen op het gebied van competenties. Ook deze kan men naar wens uitbreiden of aanpassen. Ook de verwerking van de prestaties (toetsgegevens) kunnen naar de werkwijze en afspraken van de school worden aangepast. De beschikbare genormeerde toetsen worden overgenomen in het volgsysteem zodat alle relevante informatie vanuit dezelfde bron te raadplegen is. Juist met de gecombineerde gegevens van prestaties, competenties, welbevinden en betrokkenheid biedt Looqin PO een meerwaarde ten opzichte van vele andere volgsystemen. Afspraken over de interpretatie van de met andere instrumenten verkregen gegevens, gaan over het gebruik van dezelfde normen en criteria en over de consequenties die de school daaraan verbindt. De school kan naast Looqin het Cito LVS systeem gebruiken om nadere analyses en trends op te vragen.
Momenteel worden er verkenningen gedaan met andere partijen om real-time data koppelingen te organiseren. Hoe dan ook zal het per augustus mogelijk zijn om toetsgegevens uit andere systemen te importeren.

Indicator 7.2 9

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
De inspectie verwacht dat scholen de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen op de school systematisch volgt. Veel instrumenten voldoen hierbij. De inspectie eist bij deze indicator niet dat gebruikte instrumenten voldoen aan de kwaliteitscriteria van Cotan, zoals betrouwbaarheid, validiteit en een landelijke normering.

Met Looqin PO wordt voldaan aan indicator 7.2. Leraren bepalen in alle groepen regelmatig middels het instrument het welbevinden, de betrokkenheid, de prestaties en de ontwikkeling van de kinderen. Leraren administreren de resultaten op groepsniveau (spoor 1). Na het opvragen van de groepsregistratie blijkt uit de formulering van de werk- en zorgpunten die leraren toevoegen, dat er een analyse gemaakt is op de resultaten. Ook blijkt uit deze registratie welke kinderen opgevolgd dienen te worden en op individueel niveau (op spoor 2) nader gevolgd en geobserveerd gaan worden.
Informatie uit spoor 1 (en spoor 2) biedt de leraar informatie om te reflecteren op de leerinhouden, de onderwijstijd en de effecten van het didactisch en pedagogisch handelen. Dat wil zeggen: uit de analyses trekken zij conclusies ten behoeve van de afstemming van het onderwijs aan individuele of groepen kinderen.

Nieuwe waarderingskader

Op dit moment werkt de inspectie aan een nieuw waarderingskader. Daarin zal opnieuw het vraagstuk aan de orde komen hoe een school de ontwikkeling van leerlingen volgt en op welke wijze scholen daar gevolg aan geven. (nieuwsbrief januari 2013)

Zodra er meer bekend is over het nieuwe waarderingskader, zullen wij opnieuw communiceren over hoe Looqin PO zich verhoudt tot dit nieuwe kader. Onze verwachting is dat het nieuwe inspectiekader meer ruimte voor scholen zal bieden om keuzes te maken en zelf richting te geven aan onderwijs dat goed past bij hun populatie.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store