Typical home office during the pandemic. And it seems that we are not ready to go back to work quite yet, at least not full time.

What if, continuing working more from home could actually do a lot for a greener, cheaper, happier, healthier, more equal and productive, and less polluted world — would you stay put, or are you climbing the walls, dreaming of going back to the office?

Our perspective of the city of the future is changing. Maybe the cities won’t be as futuristic as we imagined a decade ago but rather more like in the past? Cars are giving way for bicycles, retailers are moving online and every office worker's home is equipped with a full-stack office. A lot has happened during…


Det är svårt att veta exakt hur många olika lösenord man behöver skriva in per dag, men en sak är säker, det är för många för att komma ihåg och för det mesta kanske man inte hanterar dem på bästa sätt. Det har under många år talats om lösenordshanterare. Vad är egentligen en lösenordshanterare, vad gör den och hur många använder en?

Det borde alla göra, är svaret.

För privat bruk räcker det kanske att använda t ex Chromes egna lösenordshanterare men då är man knuten till just den webbläsaren. Vad det gäller företagsinformation eller annan känslig data som skall…

Lotta Gergils-Aston

Sustainable leadership and digital strategist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store