“Å rekruttere inkluderende handler ikke bare om å ta samfunnsansvar. Det er et bevisst valg for å styrke virksomhetens kompetanse og konkurransekraft” sier Hege Nilsen Ekberg, daglig leder av Stormberg. Selskapet som ikke bare snakker om mangfold eller tallfester mangfold, men de gjør mangfold. De lever selskapets verdier i praksis hver eneste dag.

Stormberg gjør mangfold
Du lurer kanskje på hva jeg mener med «å gjøre mangfold». Med det mener jeg at alle medarbeidere og alle deres kunder, uansett hvem de er, hvilken bakgrunn de har eller hvilke evner de har, blir alle møtt som likeverdige. Den enkeltes opplevelse av hvem han eller hun er, og vedkommendes identitet og drømmer blir ikke redusert til andres barrikaderte forestillinger og fordommer. …


Helt siden treningssentrene ble stengt har jeg, Annica og Francoise gått faste morgenturer på Jessheim for å få mosjon. Samtalen under turene har ofte dreid seg om hvordan koronakrisenhar rammet enkeltpersoner og familier. I dag har vi snakket om Sandra.

Image for post
Image for post
Francoise Bratland, Loveleen Rihel Brenna og Annica Francia Bolognino.

Sandra kan være den kvinnen du møter når du er å handler mat eller kjøper klær i en butikk. For to år siden ville du ha sett henne stående på et gatehjørne. Hun er en av mange som omgivelsene ser på som støy,
men som går lydløs gjennom livet — med kun et ønske, å bli møtt med verdighet.

Sandra er kvinnen som har kjempet med seg selv og sine omgivelser for å bli rusfri. En av de største utfordringene med å bli rusfri var å forlate de kjente omgivelsene og møte de ukjente. Forlate venninner og venner som slet med den samme avhengigheten som henne. Forlate narkolangere, volden og kampen om å få tak i stoff. Og finne veien inn i det livet som var utenfor
rusmiljøet. Hvor de «vanlige menneskene levde sine A4 liv». Uten utdannelse, arbeidserfaring, struktur og nettverk, er det vanskelig å starte et nytt liv for
Sandra. Jobb i butikk er ikke nok. Sandra trenger emosjonell støtte, sosiale relasjoner og hun trenger ekstra fleksibel arbeidsgiver. Hver dag når hun kommer hjem, kjenner hun enorm tretthet fordi møte med mennesker i løpet av en arbeidsdag er krevende. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store