Loveshayarimageshayari
Jan 3 · 1 min read

TOP 17 THINGS YOU’VE NEVER HEARD ABOUT SAD SHAYARI IN HINDI AND HINGLISH.

Nind uda kar meri kahate hai wo ki..
So jao kal bat karenge...
Aab wo hi hame samzaye ki kal tak ham Kay karenge...
---
Jo fanha ho jau teri chahat me to gurur na karna...
Ye asar nahin tere ishq ka, meri diwangi ka asar hai...
---
Najakat tum me hai ..ibadat tum me hai...
Sararat tum me hai...kasih bhi tum me hai..
Muz me bhi mai kaha bacha abh...
Mera jo kuch bhi hai, sab tum me hai...

Attitude shayari image for girl and lovers.
attitude shayari image for girl,

Thoda sa aur bikhar jau...
Maine yahi thani hai...
Ye jindagi thoda ruk...
Maine aabhi har kaha mani hai...
---
Uski bewafai ka jahar muzme...
Kuch is tarah bhar gaya...
Kal ek sap ne muze kata...
Aur katate hi mar gaya...
---
Kisi ke Chand galti par na kijiye koi faisla...
Beshak kamiya hogi par khubiya bhi to hogi...
---
Is ulzan ko sulzane ki koun si hai tadbir likho...
Ishaq agar hai jurm to muzrim ranza hai ya hir likho...

Read more here

Loveshayarimageshayari

Written by

i am professional shayari writer an my website here published www.loveshayariimageshayari.com for more information of shayari come here our site and read many

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade