PARTIOKAMU — mikä kamu?

L-S Partiopiiri
May 11, 2017 · 2 min read

Jokaisen pitäisi partiossa tuntea itsensä tervetulleeksi, olonsa turvalliseksi, kokea toveruutta ja onnistumisia. Mahdollisimman monen pitäisi saada kasvaa harrastusyhteisössä, koska se tutkitusti edesauttaa pärjäämään elämässä ja ehkäisee syrjäytymistä.

Mikä sitten on Partiokamu? Partiokamu on samoaja-vaeltajaikäinen, joka pestataan avuksi toiselle partiolaiselle, jotta jokainen voisi kokea hyväksymistä ja onnistumista omasta erilaisuudesta huolimatta. Jos samoaja-vaeltajaikäinen partiolainen on kiinnostunut toisten auttamisesta, tai on hakeutumassa tai on jo hakeutunut kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalle elämässään, partiokamuna toimiminen lippukunnassa voi tuottaa hänelle arvokasta kokemusta, osaamista ja painoarvoakin omaan CV:hen. Ennen kaikkea pestissä vaaditaan sitoutumista.

Kuva: Karoliina Polvi

Ryhmänjohtaja vastaa partioryhmänsä kaikista jäsenistä sekä ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta. Partiokamu voi toki olla apuna ohjelman suunnittelussakin, mutta parhaimmillaan partiokamu on todellinen tilannetaituri, joka osaa ennakoida ja rohkaista. Kamutettavalle, joka tarvitsee tukea onnistuakseen ryhmän jäsenenä, harrastus on todennäköisesti todella tärkeä. Partiokamutarve voi olla erilainen eri tilanteissa: kamua voidaan tarvita periaatteessa aina tai vain viikkokouksissa tai vain retkillä ja leireillä. Partiokamun avulla kamutettavan partiopolun jatkumista varmistetaan.

Partiolaisen henkilökohtaista avustajaa ei partiokamulla koskaan korvata. Jos partiolaisella on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan harrastuksessa, siitä pidetään ehdottomasti kiinni. Partiokamu on lippukunnan sisäinen asia, josta sovitaan tarkimmin lippukunnan ja ryhmänjohtajan ja toki myös kamutettavan huoltajan kanssa.

Lippukunnan antaman tuen lisäksi piirin sisujaosto toimii partiokamujen tukikohtana piirissä. Tarjoamme tulevana syksynä pilottina partiokamuille oman koulutuksen, joka ei keskity erilaisiin diagnooseihin vaan oikeaan asenteeseen, ohjaavaan ja kannustavaan rooliin, ennakointiin, myönteisyyteen, ryhmän pelisääntöjen rakentamiseen, erilaisiin toimintakeinoihin, sitoutumiseen, vastuuseen ryhmälle, kamutettavalle ja itselleen, tukivaihtoehtoihin sekä yhteistyöhön kamutettavan kodin kanssa.

Partiokamuja voi olla kahdenlaisia: yksilökamuja ja ryhmäkamuja. Partiokamua voidaan tarvita lippukunnassa monenlaisissa ryhmissä kuten partioryhmässä, jossa on erityisvilkas partiolainen tai sisuryhmässä useammallekin tai tukena yksinäisen lapsen tai maahanmuuttajanuoren ensimmäiseen partiovuoteen. Partiokamu on ensisijaisesti suunniteltu välineeksi haasteellisen partioryhmän onnistumiseksi ryhmänä, jossa kaikki voivat hyvin. Partiokamupesti on ajateltu parhaiten sopimaan samoaja-vaeltajaikäiselle partiolaiselle, mutta ei ole mikään este aikuisenkaan partiolaisen innostua tästä tehtävästä. Kyse on vahvasta partiopestistä. Sopiva ei-partiolainen voisi tämän pestin kautta löytää polun partioonkin! Haaveilemme myös, että pitäisimme piirissä partiokamupankkia, jos tarvittavaa partiokamua ei omasta lippukunnasta löydy tai jos partiokamun opiskeluaika viekin toiselle paikkakunnalle ja partiokamupesti olisi sieltäkin löydettävä.

Partiokamupesti ja sen koulutus on Yhteiseen Partioon -hankkeen osa, jonka SP:n YV-ohjausryhmä halusi valtakunnalliseksi uudeksi pestiksi. Kehitämme kokonaisuutta edelleen SP:n sisuryhmän kanssa yhteistyössä.

— Yhteiseen Partioon

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store