5 วิธี สร้างทีมพัฒนาระบบ ให้มีความเข้าใจตรงกัน และมีประสิทธิภาพ

  1. กำหนดมาตรฐานการพัฒนา ของแต่ละ Project และทำความเข้าใจ สิ่งที่จำเป็นต้องมี และสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งชื่อโฟลเดอร์ ไฟล์ ฟังก์ชัน ตัวแปร รวมถึง indent และ Templateที่จะใช้งาน รวมถึง Guide line ในการ Code เพื่อให้ทุกคนในทีมพัฒนาเข้าไปในทางเดียวกัน
  2. ก่อนเริ่มพัฒนา ควรจะมีการ Brief ภายในทีมให้เข้าใจ ตามเอกสาร Design และ Test Case เพื่อให้ทุกคนเข้าใจงาน เป้าหมายของงานให้ชัดเจน เข้าใจตรงกัน
  3. สร้างวัฒนธรรมให้กับทีม ให้มีความเข้าใจ ในการคิด แก้ไขปัญหา หรือ การวางแผนก่อนที่จะทำสิ่งใด ๆ ก็ตาม และต้องมีความเข้าใจตรงกันก่อนที่จะทำงานทุกครั้ง เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานให้มีน้อยที่สุด
  4. การพัฒนา สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ Source control และ มาตรฐาน ของ Comment ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งที่ทำลงไปใน Code เพื่อช่วยในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง และง่ายต่อความเข้าใจ ในสิ่งที่ทุกคนทำไป
  5. สิ่งสำคัญสุดท้ายคือการจัดลำดับความสำคัญของงาน ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ก่อนหลัง ต้องมีการวางแผนให้ดีและเหมาะสม เพราะแต่ละงานจะมี เวลากำหนดเสร็จ เพื่อให้ทีมทดสอบ หรือส่งมอบ สามารถวางแผนต่อในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้

ที่สำคัญ ทีมควรปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด และเมื่อมีปัญหา หรือข้อสงสัยควรที่จะมีการพูดคุยเพื่อหาทางออก จะทำให้ทีมทำงานกันได้อย่างราบรื่น เข้าใจตรงกัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Like what you read? Give Lspice Avenir a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.