Viết ngắn về “ĐỊNH”

Một số khách hàng và học viên của tôi thực hành thiền và được coi là một “Master” về thiền nhưng có một vấn đề khiến các bạn đã tìm đến với tôi. Tôi hỗ trợ phần còn lại của thiền. Đó chính là ĐỊNH.

Thiền nói một cách đơn giản là một phương pháp hướng sự tập trung vào một cái gì đó và lặp đi lặp lại. Có thể, đó là một câu kinh, lời kệ hay một từ, một điểm nào đó. Chỉ cần tập trung, tập trung cao độ, thế là đủ.

Việc Thiền này dẫn đến một việc thư giãn sâu, thư giản sâu đến mức ta có thể trả lời những câu hỏi ở tầng vô thức hay giảm stress. Thiền có thể dẫn đến nghiện song, trạng thái thiền tuyệt đối rất khó đạt đến.

Một số người lạm dụng thiền và khi tìm đến với tôi, tôi hỏi “thiền để làm gì?” các bạn ấy không trả lời được hoặc lặp lại lời của thầy của họ.

Thiền mà không Định giống như lang thang trong thành phố mà không cảm được khí của Sài Gòn đêm. Thiền mà không định thì vô ích, thiền mà không định giống như dùng ma túy sau cơ say sẽ là trạng thái vô ích, hụt hẫng.

Định cốt ở chổ hiểu rằng chính bạn chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Định có mục đích chính là giữ cho chúng ta hiện diện trong khoảnh khắc đó. Tập trung vào chính bản ở thực tại, chứ không phải cái đã xãy ra hay sẽ đến. Bạn sống trọn vẹn là bạn trong khoảnh khắc chính là Định.

Định rất gần với Thiền và Thiền có kết quả là Định. Định sẽ đến việc Thiền. Chung quy, nếu biết rằng bạn an lạc, tĩnh tại hãy đến với Thiền. Dùng thiền như một công cụ giảm stress, giữ an lạc nội tâm. Giống nhìn này không phải là góc nhìn của tôn giáo.

Định nghĩa là bạn đang thiền, không sân si hay úp ảnh thiền lên facebook. Biết bạn đang làm gì và sẽ đi về đâu với khoảnh khắc hiện tại. Chuyện dịch dựa trên định, hít thở như thiền và bình an.

Đại loại thế, bài dài hơn mai mốt viết.

Lảm nhảm đêm

-Lê Trường An

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.