TOUR BANGKOK — PATTAYA — BUFFET 86 TẦNG

Thưởng thức buffet tại nhà hàng Baiyoke Sky — 86 tầng cao nhất đất nước Thái Lan

nhà hàng Baiyoke Sky
Thưởng thức buffet tại nhà hàng Baiyoke Sky
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.