Luca Mezzalira

Luca Mezzalira

Principal Architect at AWS, O’Reilly Author, International Speaker