Hackaton 2.0 — unlocking new level

luducrafts
Jun 21 · 7 min read

Stretne sa učiteľ, herný dizajnér a občiansky aktivista a zavrú ich na víkend do jednej miestnosti. Čo sa stane potom?

Napríklad stolová hra, ktorá ukazuje krehkosť histórie pri vzniku Československa; Simulácia parlamentnej demokracie, ktorá odhaľuje jej silné a slabé stránky; Kartové cvičenie, vďaka ktorému si lepšie uvedomujete svoj emocionálny svet.

3 silné myšlienky a 3 funkčné prototypy, ktoré vznikli vďaka spolupráci herných dizajnérov, aktivistov a učiteľov na aktuálnom ročníku Edu games Print & Play Hackaton.


Ubehol rok od nášho pilotného hackatonu na ktorom vznikli oBLUDnosti (kartová hra o šírení konšpiračných teórií). Už na pilote sme sa zaviazali, že formát Hackatonu, na ktorom budú vznikať vzdelávacie hry pre učiteľov chceme zopakovať. Ako to už býva, vtlačiť CSR aktivitu do života malej spoločnosti ktorá má viac deadlinov, ako zamestnancov je výzvou a úprimne, bez externého šťuchanca by bol termín ďalšieho Hackatonu otázny aj dnes. Našťastie, stretli sme skvelých ľudí z Inštitútu pre aktívne občianstvo (IPAO) a dohodli sa na spolupráci. A aj vďaka ich zápalu (a projektovému cíteniu) sme zakrúžkovali v kalendári dátum 17–19.5.

Plán bol jasný. Luducrafts dodá game dizajnérov zo svojich vlastných radov a spriatelených kruhov, IPAO využije svoje partnerstvá so školami a osloví učiteľov. Následne vyhodíme verejný event na ktorý sa môže prihlásiť každý, kto má v sebe kus občianskeho aktivizmu a chcel by si vyskúšať prácu na Hackatone.

Cieľ sme mali nasledovný:

Vymyslieť vzdelávacie hry, ktoré pomôžu učiteľom na Slovensku pokryť témy, pri ktorých tradičné osnovy strácajú dych.

Snažili sme sa pri tvorbe hier riadiť zásadami:

  1. Mali by sa zvládnuť odohrať na jednej vyučovacej hodine (45 min)
  2. Musia sa dať vytlačiť na bežnej tlačiarni, aby boli dostupné pre každého
  3. Musia sledovať konkrétny vzdelávací cieľ.

V piatok sme sa kúsok po 18:00 stretli v parádnych priestoroch Búdky 22 (tvoriť spoločensky zodpovedné hry v spoločensky zodpovednom priestore rules :) ) a mohli sme sa pustiť do práce.

Po rozdelení tém a tímov sa rýchlo vykryštalizovali 3 projekty na ktorých sme cez víkend robili.

Čo vzniklo?

Na pomoc sme vytvorili malú roadmap tvorby hier.

Vznikli tri zaujímavé koncepty hier, ktoré majú veľký potenciál a verím,e že sa nám ich všetky podarí dotiahnuť k dokonalosti a samotnej realizácii:

Vznik 1. ČSR

Spoločenská hra o pevnej vôli v krehkej dobe

Vzdelávacia dilema: Téma vzniku Československa patrí do školského učiva, ktoré by si zaslúžilo väčšiu pozornosť zo strany učebných osnov. Navyše, pre mnoho žiakov je táto téma vzdialená a abstraktná. Možno by si z tejto dejinnej epochy vedeli zobrať viac, ak by mali možnosť zažiť si toto obdobie na vlastnej koži.

O čom hra je: Stolová hra, pre (zatiaľ) 3 hráčov, ktorí hrajú za významné historické postavy ČSR (ktoré to sú, neprezradíme, počkajte si na finálnu verziu :) ). V hre cestujú po mape Európy a musia sa rozhodnúť, kedy a aké európske národy potrebujú presvedčiť, aby podporili vznik Československa po prvej svetovej vojne. V hre nájdete vedomostné otázky, budete musieť spolupracovať a občas o vašom úspechu bude rozhodovať náhoda (presne ako v reálnej histórií).

V hre sa hráči striedajú na ťahu, pričom každé kolo je rámcované reálnou historickou udalosťou, vďaka ktorej získavate lepší kontext toho, čo sa v Európe deje. Hráči tak majú možnosť zasadzovať akcie svojich postáv do historického kontextu.

Prvé testy dávajú nádej, že nám tu vzniká hra, pri ktorej si ani neuvedomíte že sa učíte o historických udalostiach — čo je myslené ako pochvala. Hra má totiž slušný spád a ako hráč nemáte veľmi šancu sa nudiť.

Na hre je potrebné doladiť najmä znenie otázok a odladiť niektoré pravidlá, no myslíme si, že základný koncept na túto tému už je hotový.

Parlamentná demokracia — výzvy a nástrahy každodennej parlamentnej reality

Napísať dobrý program, dostať sa do parlamentu a — tam to začína byť zložité.

Vzdelávacia dilema: Téma demokracie, respektíve presnejšie jej fungovania, sa ťažko vysvetľuje. O to náročnejšie je vysvetliť tému politiky. Ako a prečo sa niektoré strany správajú ako sa správajú, prečo niekedy vznikajú nečakané spojenectvá a prečo sa naopak niekedy zdá, že politici idú proti zdravému rozumu?

O čom hra je: Hra pôvodne začala myšlienkou, ukázať nástrahy parlamentnej demokracie a ako moc korumpuje. Postupne sa vyvinula v simuláciu fiktívneho parlamentu, v ktorom sa hráč ocitá v pozícií predsedu poslaneckého klubu, ktorý hlasuje, alebo naopak nehlasuje o zákonoch, ktoré do parlamentu prichádzajú. Potiaľto je to jednoduché. Tak ako v reálnom živote, aj v tejto hre sú hráči vystavení rôznym dilemám — mám hlasovať za zákon ktorý je objektívne dobrý ale prihrá to body súperiacej strane? Mám hlasovať za zákon ktorý síce podporí môj stranícky program, ale nie je to zodpovedné voči štátnemu rozpočtu?

Jedná sa o diskusnú hru, v ktorej kolektívne hlasujete za prijímanie zákonov. Každý zákon ovplyvňuje rozpočet, náladu obyvateľstva a zastúpenie vašich poslancov v pléne.

Prototyp ukázal sľubný potenciál, vďaka ktorému vedia učitelia vysvetliť rôze typy dilem, morálnu a politickú integritu. Nápad ako taký vytvoril jednoduchú a rýchlu hru, ktorá bude potrebovať ešte doladiť obsah a zrejme aj veľa testovacích stretnutí, no jej jednoduchosť a flexibilita jej dávajú potenciál ako vzdelávacej pomôcky na občiansku výchovu, etiku, či dejepis. Navyše, figúrky poslancov sú z plastelíny a to je skvelý nápad sám o sebe.

Deň blbec — je OK, priznať si, že nie som OK.

Vzdelávacia dilema: Emocionálny diskomfort, úzkostné stavy a v horšom prípade duševné choroby majú v spoločnosti veľmi slabé povedomie a verejná diskusia im nevenuje takú pozornosť, akú by si zaslúžili. A pri tom, podobne ako napríklad pri kardiovaskulárnych ochoreniach je dôležitá prevencia a včasné rozpoznávanie príznakov. Ako takúto tému otvoriť pri deťoch, ktoré podľa skúseností už v mladom veku môžu trápiť úzkosti, frustrácie a iné negatívne emócie, o ktorých nie sú pripravené / naučené rozprávať a pracovať?

O čom hra je: Spravili sme rýchle cvičenie zabalené do formy príbehovej hry, v ktorej prežijete typický “deň blbec”. Hra si dáva za cieľ dve veci. Po prvé, chce deťom ukázať, ako sa naše vnútorné prežívanie mení a vie byť vedome ovplyvnené našimi postojmi a rozhodnutiami. Po druhé, hra poukazuje a nabáda na to otvorene pomenovávať svoje vnútorné stavy a zdieľať svoje emócie, ak sa necítim v poriadku.

Hra pritom tieto veci nehovorí na rovinu, ale jej efekt sa prejavuje v neskoršej fáze hry. Počas hry totiž máte možnosť reagovať na udalosti pomocou rôznych emócií, ktoré sa vám “objavujú v hlave” (rozumej, ťaháte si ich do ruky). Podľa toho ako reagujete, sa menia aj vaše karty, ktoré sa vám do ruky pridávajú. Až neskôr si v hre uvedomíte, že ak ste podráždene reagovali na väčšinu vecí ráno, poobede vás to dobehne a je ťažké meniť svoje mentálne rozpoloženie. Na to hra nachystala špeciálne pravidlo — pokiaľ si počas hry všimnete, že vaša ruka nevyzerá dobre, môžete prerušiť hru, nazdieľať túto informáciu so skupinou a máte šancu, že sa vám uľaví (a karty na ruke sa zlepšia).

Hra je určená pre deti na základnej škole, a jej pravidlá sú veľmi jednoduché. Netreba však podceňovať jej efekt. Jej účinok sme pocítili aj na vlastnej koži, na druhý deň ráno v dopravnej zápche :)

Pri tejto hre je určite dôležitou súčasťou metodika pre následnú diskusiu, inak má ale hra slušne našliapnuté k finalizácii.

Čo bude nasledovať?

Myslíme si, že Hackaton si splnil svoje poslanie — vyprodukoval použiteľné prototypy, ktoré je potrebné “už len” dotiahnuť do úspešného konca — za čo patrí obrovská úcta a vďaka všetkým zúčastneným. Naším plánom je pomôcť autorom hier tam, kde im v tom budú ich časové možnosti a zručnosti brániť. V praxi to znamená, že tak ako sa nám postupne podarilo odladiť oBLUDnosti ako funkčnú hru s vlastnou metodikou, veríme, že sa nám podarí tieto sľubné projekty dokončiť do podoby, v ktorej si ich môže voľne stiahnuť a zahrať hocikto. V neposlednom rade dúfame, že sa ocitnú tam, kde ich hlavne chceme vidieť — na školách.

Na záver musíme spomenúť a poďakovať našim drahým partnerom z IPAO, vďaka ktorým sme sa na Hackatone mohli oprieť o ich skúsenosti a názory učiteľov z praxe a Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis za to, že vidia v takejto aktivite zmysel a sú ochotní ju podporiť a hlavne všetkým účastníkom, ktorí dali prednosť občianskemu aktivizmu a pokúšajú sa zlepšiť slovenské školstvo, aj keď to bol prvý pekný víkend v roku a navyše sa hral hokej!

Ak vás zaujíma osud hier, prípadne by ste chceli sledovať naše aktivity z menšej, či väčšej vzdialenosti, môžete nás sledovať na LinkedIne, alebo sa pridajte do našej Facebookovej skupiny.

A na záver, morálna podpora musí byť!

luducrafts

Written by

A gamification agency based in Slovakia. We are passionate about how to motivate, engage and be effective in the most creative way! And have fun doing it!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade