Micro:bit verovert Nederland

Lukas Van Driel
Oct 13, 2017 · 2 min read

Dat magische gevoel als je software iets in de “echte” wereld teweeg brengt. Dat gevoel wil ik overbrengen. En de BBC Micro:bit is daar het perfecte middel voor. Vandaar dat FutureNL vandaag bijna 10.000 Micro:bits aan basisscholen heeft gegeven.

Het lesmateriaal is samen met Stichting Lekker Samen Klooien (goeie naam!) gemaakt. De leerlingen hebben al twee intro lessen gekregen om de Micro:bit te leren kennen.

Vandaag kwam het allemaal bij elkaar: ze gingen hun spoken tot leven brengen met licht en spannend geluid!

Voor de zoveelste keer heb ik me verbaasd hoe gemakkelijk kinderen een techniek eigen maken. Ze kijken er dwars doorheen, en gaan meteen op zoek naar de mogelijkheden. Sommigen hebben een half uur gedaan over het perfecte spannende muziekje voor onder hun spook. Een ander groepje had als doel om de mond van het spook te maken die steeds groter wordt en een steeds luider geluid maakt.

Soms waren de kinderen even afgeleid. Maar zou jij dat niet zijn, als Joris van het Jeugdjournaal rond liep om jou en je klasgenoten te interviewen? Vanavond 19:00 allemaal kijken dus.

Ik ben weer energized. Op naar de volgende expeditie!

Download het volledige boekje hier

Doet de school van jouw kids niet mee? Geen nood. Voor 25 euro bestel je zelf een klooikoffer en kun je dit lesplan volgen.

Veel plezier!

  Lukas Van Driel

  Written by

  Q42 & CodeUur. & Father :)

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade