Jak bizony zaczęły latać ?

Łukasz Kowalski
May 8, 2017 · 6 min read

Wesołe początki

Do biegu, gotowi, Startup!

Nasz główny bohater, czyli owller
Screen z homepage’a aplikacji mobilnej
Screen z wydarzenia w aplikacji mobilnej

Superakceleracja wiedzą biznesową

Ten typek po lewej to nie ja! :)

Isobar, czyli ekspresowe zdobywanie bezcennego doświadczenia.

Moja pierwsza zakodowana aplikacja na iOS. Projekt UI by Kamil :)

Kombinacja porażek, sukcesów i doświadczenia.

Nie jesteśmy agencją kreatywną (trochę o tym dlaczego istniejemy)

Kim jesteśmy?

Łukasz Kowalski

Written by

Co-founder & Senior UX Consultant at Flying Bisons

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade