ใช้ได้เลยครับ กำลังเอาไปทำผู้ช่วยส่วนตัวแบบสัพเพเหระ :D
aimakun
1

เยี่ยมเลยครับ :D ทำแล้วมาเขียนแชร์กันบ้างนะครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.