กล่าวถึงการอัพเดทเล็กน้อยใน Server เล็กๆของเรา ก่อนอื่นเลยเราจะมาเล่าถึง

  1. การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงระบบ Capcha จาก reCaptcha ของ Google โดยการเปลี่ยนแปลงเราได้เปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบของ hCaptcha เพราะเห็นเหมือนว่า (ไม่แน่ใจเหมือนกัน) ทางของ Google นั้นได้เริ่มมีการเก็บเงินสำหรับการใช้งาน
hCapcha
hCapcha

การใช้งานของ hCapcha นั้นมีความที่ค่อนข้างคล้ายของ reCaptcha แต่อาจจะแปลกตากันซักนิดหน่อย ถ้าเทียบกับตัวอย่างทางด้านล่างนี้


Image for post
Image for post

นี่คือกิจกรรมในเซิฟเวอร์ของพวกเราเนื่องจากวันโกหกโลกจ้าาา ซึ่งบัญชีมันจะแยกกันนะ โปรดเข้าใจด้วย พอกิจกรรมจบ จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม แต่ตvนนี้กิจกรรมนี้จบลงแล้วจ้า ขอบคุณที่รว่มกิจกรรมนี้กันนะ : )


Image for post
Image for post

นี่คือกิจกรรมในเซิฟเวอร์ของพวกเราเนื่องจากวันโกหกโลกจ้าาา ซึ่งบัญชีมันจะแยกกันนะ โปรดเข้าใจด้วย พอกิจกรรมจบ จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจ่ะ แต่ตแนนี้กิจกรรมนี้จบลงแล้วจ้า ขอบคุณที่รว่มกิจกรรมนี้กันนะ : )

About

Chitsanupong Chancluab

dev at o!lumilous and some stuff

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store