เพิ่มประสิทธิภาพให้ code review (ตอน 1)

Image for post
Image for post

“Code review” หนึ่งในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อว่าถ้าทำแล้วโค้ดจะมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น

ทำไมถึงเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์?

ก็เพราะว่าไม่ค่อยมีใครกล้าแตะมันยังไงล่ะ

  • หลายครั้งที่น้องจูเนียร์ตัวน้อยก็ไม่อาจเอื้อมที่จะไปบอกพี่ซีเนียร์ได้ว่า “พี่ฮับๆ ผมมีวิธีเขียนโค้ดนี้ที่ดีกว่านี้ฮับ”
  • พี่ซีเนียร์บางคนอาจมีรัศมีความน่าเชื่อถือสูงส่งจนทำให้พูดอะไรน้อง ๆ ก็ทำตามไปหมด
  • และมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ยังคงทำให้การรีวิวโค้ดกลายเป็นการ “” เท่านั้น

ถ้าหากลองสำรวจแล้วสิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัญหาอยู่ให้ลองเริ่มจาก

1. Set stage ก่อนเริ่มรีวิวกันหน่อย

Image for post
Image for post

อย่าลืมว่าหลักใหญ่ใจความของการรีวิวโค้ดคือการ “แชร์” และการแชร์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกไม่สะดวกใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ด้วยความเกรงใจหรืออะไรก็แล้วแต่ ส่วนวิธีที่เคยทำมาก็คือการตั้งข้อตกลงที่ทุกคนยอมรับได้ เอาไว้ในที่ที่ทุกคนมองเห็นครับ เขียนไปเลยตัวใหญ่ ๆ บนกระดาน

— เราสามารถพูดกันตรงไปตรงมาได้เพื่อความชัดเจนในการรีวิวโค้ด

— ทุกคนสามารถพูดถึงทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นโค้ดของใคร

เทคนิคเล็ก ๆ น้อยๆ ที่เคยทำมา หากตัวคุณเป็นซีเนียร์แล้วพบว่าน้อง ๆ ยังไม่กล้ารีวิวโค้ดเรา ให้ลองหาปัญหาง่าย ๆ แล้วถามไปที่น้องจูเนียร์สักคนในทีมว่า “พี่ติดปัญหานี้อยู่ แก้ไม่ได้สักที ช่วยพี่หน่อย” จากนั้นเมื่อน้องจูเนียร์หนึ่งคนเริ่มได้พูดถึงโค้ดเรา คนอื่นจะเริ่มตามมา แน่นอนเมื่อได้วิธีแก้ปัญหาแล้วทุกคนจะรู้สึกว่า


2. หาทางออก ไม่ต้องหาคนผิด

Image for post
Image for post

แน่นอน ไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาบอกว่าตัวเราผิดหรือสิ่งที่เราทำมันผิด แต่หากทีมเห็นโค้ดที่ต้องปรับปรุงหรือทำให้ดีกว่านี้ได้ ให้ไปโฟกัสที่โค้ด ไม่ใช่ที่คน และเป็นประโยคในเชิงสร้างสรรค์ หากโฟกัสที่คนเค้าอาจจะไม่กล้าเอาโค้ดตัวเองมารีวิวอีกเลยจากการปรับปรุงจะกลายเป็นการซุกโค้ดได้

ตัวอย่าง

int a = 23 ;

“ผมว่าตั้งตัวแปรอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะ ไม่มีอะไรสื่อความหมายเลย”

กับ

น่าจะใช้ชื่อที่สื่อความหมายกว่านี้เช่น count หรือ …ฯลฯ”

ถามตัวเองว่า


3. อย่ารอจนโค้ดก้อนใหญ่เกินไป

Image for post
Image for post

เมื่อรอให้เวลาล่วงเลยก็เขียนโค้ดได้เยอะ เมื่อเขียนโค้ดได้เยอะ โค้ดก็ก้อนใหญ่ เมื่อโค้ดก้อนใหญ่ ก็ใช้เวลารีวิวแสนจะนานกว่าจะหมด พอใช้เวลานานก็หมดพลังกันหมดวิธีที่ง่ายที่สุดคืออย่าปล่อยให้นานเกินไปครับ

ควรมี code review meeting อย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1–1.5 ชั่วโมง


บล็อกนี้ชักจะยาว งั้นตัดจบเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วบล็อกต่อไปมาต่อกัน ยังมีอีกเพียบเลยครับ

อ่านต่อได้ใน -> part 2

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store