เพิ่มประสิทธิภาพให้ code review (ตอน 2)

งานของเราเป็นงานใช้สมอง แต่ไม่ต้องใช้จำทุกอย่างก็ได้

ตัวอย่าง
- ชื่อไฟล์
- บรรทัด/ชื่อฟังก์ชั่น/คลาส
- คอมเมนท์
- ความเร่งด่วน

การปรับปรุงโค้ดเป็นเรื่องดี แต่การแก้โค้ดในตอนรีวิวอาจทำให้เราหลุดโฟกัสจากการรีวิว และไม่ได้อะไรเพิ่มเติมในช่วงเวลานั้นและทำให้ทีมเสียเวลาเพิ่มด้วย

เพราะในโลกนี้มี coding standard เกิดขึ้นมาแล้วมากมาย หยิบสักตัวที่ทุกคนตกลงร่วมกันแล้วเลือกใช้มันซะ

--

--

SOFTWARE ENGINEER @ THINKNET

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store