เพิ่มประสิทธิภาพให้ code review (ตอน 2)

ต่อจากบล็อกที่แล้ว — เพิ่มประสิทธิภาพให้ code review (ตอนที่ 1)

Image for post
Image for post

4. จด-จำ-นำไปปรับปรุง

ใน code review meeting มีเรื่องมากมายที่ต้องจำทั้งการปรับปรุงโค้ดเราเอง เทคนิคใหม่ที่ได้จากคนอื่น หรือแม้แต่โค้ดคนอื่นที่อนาคตเราอาจต้องไปแก้ อย่ามัวนั่งนิ่งยิ้มกริ่มเพราะเชื่อว่าตัวเองจำทุกอย่างได้ครบถ้วน

สมุดเล่มเล็ก ๆ กับปากการาคาไม่ต้องแพง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดจำทั้งความรู้และโค้ดราคาแพงได้ จะเปิดกลับมาดูอีกกี่ครั้งหรือแม้แต่ส่งต่อให้คนอื่นก็ยังได้

*หลายทีมมีแบบฟอร์มการรีวิวโค้ดเพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างคนในทีมอีกด้วย

ตัวอย่าง
- ชื่อไฟล์
- บรรทัด/ชื่อฟังก์ชั่น/คลาส
- คอมเมนท์
- ความเร่งด่วน


5. ต้องแก้ แต่ไม่ต้องแก้

โปรแกรมเมอร์อาจมีนิสัยไม่ชอบเห็นโค้ดตัวเองมีตำหนิ เมื่อรู้ว่าโค้ดส่วนของเรามีบางส่วนต้องปรับปรุงแล้วก็ไม่รอช้าที่จะแก้ให้มันดีซะ

เพราะฉะนั้นการแก้โค้ดควรออกไปแก้หลังจบการรีวิวแล้วจะดีที่สุดเพื่อให้ทีมไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และเพื่อให้เราสามารถมีส่วนร่วมในการรีวิวได้อย่างเต็มที่ด้วย


6. ดูมาก่อนช่วยได้เยอะ

บางครั้งโค้ดที่มีความซับซ้อนเยอะ ๆ ก็ทำให้เรานั่งไล่กันอยู่นานกว่าจะทำความเข้าใจและสามารถให้คำแนะนำหรือขอคำแนะนำจากทีมได้ หากเราพอจะรู้ว่าการรีวิวโค้ดครั้งหน้าจะมีโค้ดส่วนไหนบ้างแล้วดูหรือทำความเข้าใจมาก่อนจะทำให้การรีวิวโค้ดไหลลื่นมากขึ้น


7. หาคู่รีวิวแบ่งเบาได้

แน่นอน Pair programming ช่วยให้เรามีมุมมองเพิ่มขึ้นแต่หากบางคนไม่สะดวกจะทำลองใช้การ Pair review ดูสิ การเรียกคนในทีมมารีวิวโค้ดก่อนที่จะ push โค้ดเราขึ้นไปคือการรีวิวที่ย่อยที่สุดและทำได้ตลอดเวลา ขั้นตอนแรกในการกรองและเสริมมุมมองลงในโค้ด ทำให้ภาระทั้งหมดไม่ต้องอยู่ในมีตติ้งรีวิวโค้ด “แต่ในการรีวิวยังต้องรีวิวโค้ดส่วนนี้อยู่นะครับ”


8. ใช้ standard เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

หลายครั้งที่เราเถียงกันเรื่องการตั้งชื่อตัวแปรหรือแนวทางการเขียนโค้ดไม่จบสิ้น อย่าทำให้ปัญหาเหล่านี้มาทำให้เราเสียเวลาเลยดีกว่า

ทีนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้หยิบ standard มาคุยกัน จะได้พูดภาษาเดียวกันเนอะ

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store