Người đếm nỗi buồn
Tra Tran
162

Mình biết đến bạn qua những bức hình và với mình bạn rất đẹp – đẹp bình dị và thanh thản. Với 1 cô gái độc lập và cá tính thì nỗi buồn luôn song hành. Chờ mong nhiều thật nhiều note của bạn nữa. Vì ở ngoài đây có rất nhiều người cùng bạn những suy nghĩ vậy 🙂 Thương!

Like what you read? Give Linh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.