thật là buồn khi phần này của cuốn nhật ký lại viết về nỗi đau của sự thất vọng

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Linh’s story.