Hebben we een Machine Liberation Front nodig? #commonize

Lykle de Vries
Sep 27, 2018 · 2 min read

Afgelopen dinsdag was ik aanwezig bij de Future of Trust Summit in de Ridderzaal in Den Haag. Het was een interessante Summit, waar niet alleen geluisterd werd naar inspirerende verhalen over blockchains, tokens en complexe systemen. Er werd door alle aanwezigen ook hard gewerkt aan het formuleren van bruikbare ‘challenges’ voor het komende seizoen van de Blockchain Hackathon.

Ik mocht namens Permanent Beta een Challenge beheren die onder de paraplu van ‘Nature2.0’ valt. In mijn eigen woorden gaat dat dan over hoe we kunnen leren van hoe de natuur werkt wanneer we complexe digitale systemen ontwikkelen. Hoe moet het werken wanneer robots, AI en machines onderling zaken doen, al dan niet namens ons mensen?

Het was erg enerverend en inspirerend. Hieronder een paar van de meest prikkelende quotes:

  • “Nature doesn’t care, but humans created a natural balance that they cannot survive”
  • “Machines can create swarm intelligence if/because they can be sovereign. Humans cannot, because of ego”
  • “Machines will only truly be liberated if they are accepted as full members of society.”
  • ”Humans know a concept of subjective “good” and “bad”. In nature there is no good and bad, there just is.”
  • “There exists a molecular and energetic equilibrium in nature. The onlytrue growth therefore is non-material: evolution and mental and spiritual development. “

Originally published at Lykle de Vries.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store