Welke vraag stel jij?

Lykle de Vries
Aug 2, 2016 · 2 min read
Schermafbeelding 2016-08-02 om 10.35.09
Schermafbeelding 2016-08-02 om 10.35.09

Toeval bestaat niet. Schreef ik gisteren nog dat ik ben begonnen met het formuleren van vragen, die we kunnen helpen om me verder te ontwikkelen, lees ik vanochtend deze mooie parafrase van Jason Fried over Clayton Christensen.

Clayton Christensen is bij veel mensen vooral bekend van zijn boek The Innovator’s Dilemma. In zijn nieuwste boek “How will you measure your life” deelt Christensen inzichten die zowel de zakelijke als persoonlijke wereld betreffen.

Jason schrijft waarom hij Clayton Christensen een inspirerende persoon vindt, en schrijft vooral getroffen te zijn door zijn formulering over hoe mensen leren.

“Vragen zijn plekken in je geest waar antwoorden in passen. Zolang je de vraag niet gesteld hebt, kan het antwoord nergens in. het antwoord raakt je geest en ketst af. Je moet de vraag stellen — je moet het willen weten — om de ruimte open te stellen waar het antwoord in past.”

Welke vraag stel jij?


Originally published at Lykle de Vries.

  Lykle de Vries

  Written by

  Blockchain Realist @ Blockchain Realisten

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade