တမိုးျပင္၊ တမိုးေအာက္ ႏွင့္ ေကာင္တာ

ျမန္မာျပည္ ဟာ ႏိုင္ငံေရး ႏွင္းခဲေပ်ာ္ခ်ိန္နဲ႔ အတူ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြလည္း ပြင့္လင္းလာလို႔ ပ်ိဳတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ျဖစ္ေနလ်က္ပါ။ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ အတူ ကြ်ဲကူးေရပါဆိုသလို ဘ႑ာေရးအေျခခံအေဆာက္အံုေတြအားေကာင္းဖို႔ အားသြန္ၾကိဳးပမ္းေနတဲ့ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းသူ၊၀ယ္သူ၊ေပးစရာရိွသူ၊ ရစရာရိွသူ ေတြၾကားထဲမွာ မရိွမျဖစ္လုိအပ္တာကေတာ့ ေငြေပးေခ်နည္းလမ္းမ်ားပါပဲ။

အခုက်ေနာ္ရွင္းျပခ်င္တာကေတာ့ တမိုးျပင္၊ တမိုးေအာက္ ႏွင့္ ေကာင္တာ ေငြေခ်နည္းေတြ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲ၊ သူတို႔ကဘာေတြလဲ။

တမိုးျပင္ ေငြေခ် (Open-loop payment)

ေစ်း၀ယ္သူမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြသား ကို ေစ်းေရာင္းသူ(လုပ္ငန္း) တစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေစ်းေရာင္းသူ(လုပ္ငန္း)မ်ားရဲ့ ေငြေခ်လက္ခံစနစ္ေပၚမွ ေငြေပးေခ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ မွာဆို Google Wallet ၊ Paypal ၊ Master Card ၊ Visa ၊ CUP ၊ JCB စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာဆိုရင္ MPU ၊ Wave Money ၊ Myanmar Mobile Money ၊ MyKyats ၊ 663 ၊ OK$ ႏွင့္ MAB Mobile တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Open-loop payment flow

တမိုးေအာက္ ေငြေခ်(Closed-loop payment)

ေစ်း၀ယ္သူမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြသားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းေရာင္းသူ(လုပ္ငန္း) တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ေငြေပးေခ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာဆို Starbucks၊ McDonald’s တို႔မွ ၄င္းတို႔ ေဖာက္သည္မ်ားကို ထုတ္ေပးေသာ Mobile Wallet(သို႔) Card မ်ားပါပဲ။ ျပည္တြင္းမွာဆို City Mart မွ ထုတ္ေပးေသာ ကတ္မ်ား သည္ တမိုးေအာက္ေငြေခ် နည္းျဖစ္ပါတယ္။

Closed-loop payment flow

ေကာင္တာေငြေခ်(Over the counter payment)

ေစ်း၀ယ္သူမွ ေငြသားျဖင့္ ေစ်းေရာင္းသူ(လုပ္ငန္း)မ်ား၏ ေကာင္တာေငြေခ်စနစ္တြင္ပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္တာေငြေခ်စနစ္ေတြသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေဘလ္ေဆာင္ျခင္း(Public Utilities)၊ ဖုန္းေငြျဖည့္ ႏွင့္ တျခား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကဆိုတမိုးျပင္ေငြေခ်စနစ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားသာ အခြင့္အေရး ရေနတဲ့ အင္တာနက္ေစ်း၀ယ္(e-commerce) ကို အခုဆို ေကာင္တာေငြေခ်စနစ္ေၾကာင့္ လူတိုင္း ခံစားႏိုင္ေနပါျပီ။ တျခားႏိုင္ငံမွာဆို Counter Service(7 Eleven)၊ Tesco Lotus စသည္တို႔ျဖစ္ျပီး၊ ျပည္တြင္းမွာဆို 1-STOP ၊ PayHere(ABC Convenience Stores) ၊ RedDot ႏွင့္ @POST(Myanmar Post Office) တို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Over the counter payment flow
Like what you read? Give Lynn Htaik Aung a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.