10 LÝ DO NÊN MUA NHÀ TẠI PHÚ MỸ HƯNG QUẬN 7, TPHCM

  1. Quy hoạch đồng bộ quy mô lớn duy nhất tại Việt Nam (Hạ tầng đồng bộ, chức năng hoàn chỉnh, môi trường xanh, tiện ích giáo dục hiện đại…).
  2. Đô thị phát triển bền vững theo định hướng bảo vệ môi trường (Không kẹt xe, không ngập lụt, không ô nhiễm…).
  3. Đô thị có tính ổn định cao (Không bị tái quy hoạch, giải tỏa, tranh chấp).
  4. Đô thị kiểu mẫu tạo nên giá trị — đẳng cấp riêng.
  5. Nhà đất đô thị Phú Mỹ Hưng Quận 7 còn giá trị gia tăng cao hơn trong tương lai rất gần.
  6. Khả năng cho thuê tốt — Tính thanh khoản sản phẩm rất cao.
  7. Ngoài công năng an cư, nhà đất đô thị Phú Mỹ Hưng còn có giá trị đầu tư được bảo lưu tốt.
  8. Cộng đồng trí thức, nhân văn, trẻ em có môi trường phát triển tốt.
  9. Chủ đầu tư có tâm, có uy tín, có kinh nghiệm và có khả năng thực hiện.
  10. Hậu mãi chu đáo, luôn hỗ trợ khách hàng các vấn đề phát sinh khi sống tại đô thị Phú Mỹ Hưng.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store