Joseph (Yosep) Timchenko (1895–1924) Ukraine, Odessa. 
Creator of Сinema (Cinematography, Cinematograph).

Joseph (Yosep) Timchenko (1895–1924) Odessa, Ukraine. 
Creator of Сinema (Cinematography, Cinematograph)

In December 28, 1895, the French brothers Louis and Opost Lumiere “arranged viewing a film in Paris’ Grand Café. The fame about them was spread all over the world. But it’s proved that Lumière were not the first. Actually Cinematograph was created by self-taught mechanic Joseph (Yosep) Timchenko in Odessa, Ukraine, in 1893.
The greatest Timchenko’s invention was the first prototype of the movie camera, which allowed the scientist eventually revive the image on the screen due to developed mechanism of hopping “snail”. Another scientists couldn’t do it before. It was essentially the first film footage. Further brothers Lumiere’s mechanism became unuseful, and properly all future cinema actions were based on the J. Timchenko’s invention .

The scientist was born in the village Okop, which is near to Kharkiv, in serf family of Andrei Timchenko.
When he was fourteen years old, he was lucky to be tought by the mechanic O. Edelberh in Kharkov University where he was working during seven years and earned a reputation of a master of his craft.

He worked above Cinematograph, being a mechanic in one of Universities in Odessa.

Analyzing the life and work of outstanding Ukrainian inventor, unintentionally you can think that he, not the Lumiere brothers, could be officially recognized as the creator of the movie, and it needed just a little: the patent of this brilliant invention. The best scientists of that time asked the Russian Emperor Oleskandr II, but the answer was always the same: We don’t need this.

Inventions:
_ In 1875 the device for checking gauges, boilers. Before this invention they were sent for checking to England.
_ He created the world’s first electric clock that worked without main general watch spring and the pendulum. “On September 1875 Timchenko presented it to Alexander II, who visited Odessa during trip to Livadia in the Crimea. Then the mechanic received one of his first awards — “Gold Clock with emblem from emperor Alexander II”.
_ Created microsurgical tools for eye operating.
_ Meteorological devices — Pluviograph, Anemograph and Recording mercury Barometer.
_ Participated in creation of the Freydenberg’s automatic telephone office.

______

Йосип Андрійович Тимченко (1895–1924) село Окіп, Україна.
Вперше винайшов Кінематограф (Cinematograph)

28 грудня 1895 року, коли французи, брати Луї та Опост Люм’єри у паризькому „Гран-кафе” влаштували кіносеанс для глядачів, слава про них облетіла весь світ. Та доведено, що Люм’єри не були першими. Відкриття кінематографа було зроблено в Україні, в Одесі, 1893 року механіком-самоуком Йосипом Тимченком. 
Основним винаходом Тимченка був перший прототип Кіноапарата, а саме вчений зміг, врешті, оживити фотографію на екрані, завдяки розробленому — стрибковому механізму “равлик”. Що не вдавалося досі іншим вченим. Це по суті й було першими кадрами кіно. В подальшому меxанізм, братів Люмєрів, вийшов з вжитку як не придатний, а в основу майбутніx кіноапаратів увійшов саме меxанізм Й.Тимченка

Вчений народився в селі Окоп, що на Харківщині, в багатодітній родині кріпака Андрія Тимченка. 
Коли хлопцеві виповнилося чотирнадцять років, йому пощастило потрапити на навчання до механіка Харківського університету О. Едельберга, де він пропрацював у майстерні майже сім років і швидко заслужив репутацію справного майстра точної механіки. 
Над кіноапаратом, працював будучу на посаді механіка в одному з Одеськиx Університетів.

Аналізуючи життя та діяльність видатного українського винахідника, мимоволі думається, що він, а не брати Люм’єри, міг бути офіційно визнаним творцем кіно, отже для цього потрібно було небагато: запатентувати геніальний винахід. Найкращі тогочасні вчені зверталися з цим проханням до російського царя Миколи II, але відповідь була однозначною: Нам цього не треба.

Винаxоди:
_ 1875 году пристрій для перевірки манометрів, теплових котлів, раніше їх для цього відправляли до Англії.
_ Створив перший в світі електричний годинник, який працював, без загальноприйнятоі головної годинникової пружини та маятника”. У вересні 1875-го Тимченко цей хронометр подарував Олександрові II, який відвідав Одесу дорогою до Лівадії в Криму. Механік тоді отримав одну з перших своїх нагород — “Золотые с гербом карманные часы из собственных рук императора Александра II”.
_ Разробив мікроxірургічні інструменти для оперування ока.
_ Метеорологічні пристроі — Плювиограф, Анеморумбограф і самописний ртутний барометр.
_ Приймав участь в розробці автоматичної телефонні станції Фрейденберга.

Література:
_ Віталій Абліцов. «Галактика „Україна“. Українська діаспора: видатні постаті» — К.: КИТ, 2007. — 436 с.

#Kalynizatsiia #Калинізація #Cinema #Timchenko#Cinematograph #Lumiere #Ukraine

WARNING! All rights are reserved. The use of any material contained on this page facebook, is allowed only with reference on this page. ©
____

Увага! Всі права застережено. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на цій сторінці facebook, дозволене тільки із посиланням на дану сторінку. ©

Like what you read? Give Maksym Kostiuk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.