Dopady koronakrize na realitní trh: Volné Airbnb byty přinesly rekordní počty nových bytů k pronájmu v centru Prahy

Nárůst či pokles cen pronájmu bytu o dispozici 2+kk v Praze přes městské části

Co tedy říká rychlý pohled na data o trhu bytů na pronájem v Praze?

Počet nových inzerátů po měsících od 09/2016
Vývoj počtu nových inzerátů v centru a širším centru Prahy v lednu až dubnu za roky 2019 a 2020
Měsíční přírůstek nových inzerátů na Praze 1
Měsíční přírůstky nových inzerátů na Praze 1 od 09/2016
Průměrná výše pronájmu v dubnu 2020 oproti průměrné výši za rok 2019
Nárůst či pokles průměrného pronájmu v dubnu 2020 (v porovnání s rokem 2019)

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Markéta Trunkátová

Markéta Trunkátová

Data analyst

More from Medium

IMAGINATION: Creation of Mind

ALL ABOUT THE PROJECT

Flower Shops in Lebanon Struggle on Mother’s Day Amidst Economic Crisis