Hsu Karinsu

Hsu Karinsu

「冠黛纚,衣縹綾,緗繫腰,緹環頸。 點絳唇,掛羅纓。繡花鞋,裙揚菁。」DnD 混亂善良、INTJ | polyglot、語言學 | 啤酒、麻將、程式、演算法 | 開源主義、社會自由主義。

Editor of Karinsu