Reis, ‘yalnızım biliyorum mücadelemi sürdüreceğim’ diyor. İcra makamında olup da hiç bir icraatı olmayanlar 'yalnız değilsin Reis' diye slogan atıp hiç birşey yapmamaya devam ediyor. 
Ulan en çok da sizin yüzünüzden yalnız be!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.