https://unsplash.com/@aaronburden

Nee, je krijgt geen review!

Maarten Wolzak
Jul 18, 2016 · 2 min read

Beste heer W. Shop,

Onlangs heb ik uw online winkel als klant bezocht.
Dit was de eerste keer dat ik bij u kocht. Ik hoop dat u tevreden bent over mijn bezoek en aankoop.

Ik hecht veel waarde aan hoe u mijn klandizie heeft ervaren.
Zou u zo vriendelijk willen zijn onderstaande enquête over mijn klandizie te willen invullen?
Uw review kan veel andere verkopers helpen om mij te vinden. Het invullen duurt niet langer dan 2 minuten.

Dank u voor uw tijd!

Hoe heeft u mijn bezoek aan uw website ervaren?

1. Als een data-punt binnen Google Analytics.
2. Als resultaat op mijn retargetting investering.
3. Niet of nauwelijks.

Heeft u goed kunnen aanbieden wat ik zocht?

1. Ja, u heeft uw zoekvraag goed duidelijk gemaakt en ik denk dat ik u van goed advies heb voorzien.
2. Misschien heeft u de zoekbox gebruikt? Ik weet eigenlijk niet of dat goed werkt.
2. Geen idee.

Wat is uw ervaring met het aankoopproces?

1. We vieren nog net geen feestje maar ik ben altijd blij met een nieuwe verkoop!
2. Oei, die postcode: ik wacht eerst de betaling even af.
3. Nu maar hopen dat het geen “retour” wordt.

Wat is uw ervaring met de mensen die de betaling afhandelen?

1. Aardige mensen, netjes met de betaling omgegaan, was snel binnen.
2. De betaling is in orde ontvangen.
3. Ik heb nog geen cent gezien.

Hoe waarschijnlijk is het dat u mijn klandizie bij andere winkeliers zou aanraden?

1. Ik zal u van harte aanbevelen op mijn netwerkborrels.
2. U krijgt van mij een plusje bij Graydon.
3. Ik doe hier verder niets mee.

Persoonlijk ervaar ik de bezorger natuurlijk als representant van uw winkel. Hoe vind u de juiste bezorger?

1. Het was gewoon de goedkoopste. Ik geloof dat hij/zij eerst in dienst was maar nu gedwongen ZZP-er is.
2. Ik heb een dealtje gemaakt met sales van het bezorgbedrijf.
3. Geen idee, onze fulfilment partner zorgt daarvoor.

Waarschijnlijk heeft u meer klanten dan mij alleen. (Ik winkel ten slotte ook bij veel verschillende online winkels.) Hoe ervaart u de vraag van klanten om enquêtes als deze in te vullen?

1. Altijd leuk om een quizje te doen! Wat is mijn score?
2. Het is niet mijn hobby maar als de klant er beter van wordt dan doe ik dat graag.
3. Rot op.

Maarten Wolzak

Written by

Creative developer & inventor. Work & play. Love ideas & creation. (Re)Searching self-control and attentiveness in an addictive, distractive age.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade