Waarom je in de keuken nooit moet lezen

Maarten Wolzak
Jul 28, 2016 · 2 min read
https://unsplash.com/@gaellemm

Hier in de stad zit een fijne boekenwinkel. Er hangt een zeefdruk van Joost Swarte met een gezin in de keuken waarbij pa en ma beiden in een boek verzonken zijn. Zonder te kijken roert pa in de soep waarin ma een enorme scheut zout strooit. Dochterlief kijkt likkebaardend toe terwijl zoonlief een flink hakmes grijpt. “Lezen brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe” staat erbij. Een fantastische illustratie van hoe je in een boek kunt verdwalen.
Onze oudste zoon heeft zelf inmiddels het jongensboek-genre ontdekt. We moeten hem regelmatig echt terug naar de aarde roepen om hem iets te vragen.

Helaas is het inmiddels ingeburgerd dat ouders te pas en te onpas op net zo’n manier met hun smartphone omgaan. En in tegenstelling tot de invloed op ouders van het verdwalen in een boek van een opgroeiend kind, is het doorlopend half of helemaal onbereikbaar zijn van een ouder echt belabberd voor kinderen. Dat had Joost Swarte uitstekend in de gaten. Astrid Poot schreef er laatst een mooi stuk over op Bright.nl.

Zou onze generatie, over een decennium of twee, op dat gebied als rasechte domoren worden versleten?

Ik ben, alhoewel nerd van jongs af aan, een digital immigrant. Ik was “pas” negen toen mijn grote broer een ZX81 kocht (zo gaaf!). Maar het huidige altijd-aan-altijd-beschikbaar, digital natives kwekende principe bestaat pas sinds de komst van de smartphone, een kleine 10 jaar geleden.

Daarom hebben we echt geen enkel idee wat de invloed op de lange termijn zal zijn. De invloed op onze culturele ontwikkeling. Op onze psychosociale ontwikkeling.
Er zijn inmiddels wel aardig wat onderzoeken gedaan. De uitkomst van allemaal is dat omgaan met de digitale wereld invloed heeft. Zowel positieve als negatieve.

Toen de boekdrukkunst werd uitgevonden waren mensen bang dat de kunst van mondelinge overlevering verloren zou gaan. Zij hebben in ieder geval gedeeltelijk gelijk gekregen. Maar niemand zal ontkennen dat de boekdrukkunst op termijn best een aardige bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de mensheid.

Net zomin als de boekdrukkunst kon worden tegengehouden kan de digitale ontwikkeling niet worden tegengehouden. Er zijn bovendien veel te veel fantastische voordelen aan de digitale ontwikkeling om dat überhaupt te willen tegenhouden.

Maar wij als ouders moeten wel proberen de soep met aandacht en liefde te maken. En we moeten opletten waar kindlief het hakmes voor gaat gebruiken.

Dat lukt écht beter als je smartphone in de kast ligt.

De prent van Joost Swarte is hier nog in verjaarskalender vorm te krijgen.

Maarten Wolzak

Written by

Creative developer & inventor. Work & play. Love ideas & creation. (Re)Searching self-control and attentiveness in an addictive, distractive age.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade