Rutyna ma sens.
Arek Skuza
11

A czemu nie zautomatyzować zakupów? Nie będzie ryzyka straty 1h z czasu offline☺

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.