Pierwsza w Polsce integracja Allegro i Magento2

Stworzyliśmy moduł do integracji Magento 2 z wiodącym marketplacem w kraju — Allegro.pl. Obsługuj zamówienia z Allegro bezpośrednio w panelu Magento, bez konieczności użycia platform pośredniczących.

Macopedia
Macopedia
Jul 5, 2019 · 2 min read

Nasza wtyczka łącząca Magento 2 i Allegro API ma na celu dwustronną
integrację kanałów sprzedaży. Koniec z obsługiwaniem dwóch oddzielnych platform. Rozwiązanie, które przygotowaliśmy jest uniwersalne i możesz
dostosować je pod profil biznesowy Twojej firmy.

Wtyczkę udostępnimy na zasadach Open Source na GitHubie — po to, aby wszystkie firmy i merchanci mogli wspólnie pracować nad tym projektem. Oficjalna premiera już we wrześniu 2019 roku podczas Meet Magento, największego eventu skupiającego społeczność e-commerce w Polsce.

Dla naszych klientów moduł jest dostępny już teraz! Skontaktuj się z nami, a pomożemy w integracji Twojego Magento2 z Allegro API.

Dzięki synchronizacji kanałów sprzedaży zyskasz:

Łatwą obsługę zamówień z Allegro w panelu Magento,
Integrację dwóch kanałów sprzedaży,
Dostępność różnych metod płatności i metod wysyłki,
Obustronną synchronizację stanów magazynowych,
Mapowanie form dostawy i płatności,
Automatyczną aktualizację cen, promocji i informacji o produkcie,
Bieżące informacje o statusie wysyłki, importowane z Magento 2
do Allegro,
Mapowanie danych klienta z Magento z danymi w Allegro.

Klientów zainteresowanych takim rozwiązaniem, zapraszamy do kontaktu!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade