BarCamp by mal byť magickým miestom

Punk is not dead

BarCamp je len tak dobrý, ako si ho účastníci urobia

Prečo?

BarCamp-y sú skvelé, pretože dostať desiatky zaujímavých ľudí na jedno miesto či do jednej miestnosti je jednoducho zaručený recept na zaujímavé nápady.

Sme pripravený na “pravý” BarCamp?

A to je všetko?

To tričko v pravo má doma len pár ľudí, čo sa s organizáciou v roku 2010 pomáhali. To asi nikdy nevyhodím, limited edition.
https://www.flickr.com/photos/madciapka/sets/72157624347729017

Pohodlie nás nikam neposúva

Všetky tie superlatívy BarCamp-ov sú samozrejme cool, ale to pohodlie z toho plynúce trochu zabíja ten punkový duch. Dokážeme ho ešte nájsť?

Less slides, more talks

Urobme si to lepšie!

--

--

--

Marketing @Liftago. I love technology in any shape or form. I live online, talk tweets a think bits.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dušan Šimonovič

Dušan Šimonovič

Marketing @Liftago. I love technology in any shape or form. I live online, talk tweets a think bits.

More from Medium

Volver (2006) — film review

5 reasons why HubSpot is the best CRM

No Matter How Chaotic, Practice Showing Up Every Day to Focus on What Matters (Inspired by Greg…

PART II: 15 BEST SLOGAN GENERATORS (2022)