BarCamp by mal byť magickým miestom

Dušan Šimonovič
Feb 28, 2016 · 3 min read

Tento článok som napísal v roku 2010 nejakú krátku chvíľu potom, čo skončil BarCamp Brno 2010 (26.6.2010 — web už dávno zomrel, ale mám fotky a existujú video záznamy), ktorý som v tej dobe organizoval. Nedávno som ho po rokoch objavil zabudnutý v Evernote :)

Je zaujímavé, že je stále platný. Tu začína:

Punk is not dead

Samotný princíp a idea BarCamp-u je trochu založená na chaose, na vytváraní hodnoty z ničoho, na nadšení účastníkov a sile komunity. Som toho názoru, že je to v princípe len prázdna schránka, či nosič — až ľudia dávajú BarCamp-u obsah a formu, takže najdôležitejšia úloha je vytvoriť bod v čase a priestore, ktorý poslúži na ich stretnutie.

BarCamp je len tak dobrý, ako si ho účastníci urobia

Ak niekomu vadí úroveň “prednášajúcich”, mal by prezentovať sám. Je to predsa tak jednoduché — neexistuje žiadna bariéra vstupu (miesto sa tentokrát neušlo len dvom ľuďom).
Ak vadí menej diskusií, tak prostě treba diskutovať viac (samozrejme v rámci stanoveného času, ale pokračovaniu bokom nič nebráni).
Ak niekomu vadia väčšie miestnosti (v prípade FI MUNI skutočne veľké prednáškové sály), tak nie je nič jednoduchšie, ako si sadnúť blízko.

Prečo?

Verím myšlienke BarCamp-u. Účastnil som sa BarCamp-u dvakrát v Bratislave, raz v Rakúsku a na prvom Českom vo Vsetíne — vo všetkých prípadoch som poznal zaujímavých ľudí, otestoval hypotézy a naučil sa veľa nových vecí.

BarCamp-y sú skvelé, pretože dostať desiatky zaujímavých ľudí na jedno miesto či do jednej miestnosti je jednoducho zaručený recept na zaujímavé nápady.

Sme pripravený na “pravý” BarCamp?

Slovenské a České pojatie BarCamp-u je trochu konzervatívnejšie, než je vo svete zvykom. Bežne je totiž pred príjazdom na miesto konania známy len zoznam účastníkov a prípade ponúkaných tém (ak ich účastníci teasujú napríklad)— väčšina skutočného programu sa zloží až ráno na mieste.

Napríklad takto, v podobe flipchartu s post-it papierikmi :) (BarCamp Bratislava 2009)

Lokálna realita je taká, že veľká časť potencionálnych “prednášajůcich” chce vedieť čas predom a veľa účastníkov sa rozhoduje až podľa programu. Asi to proste máme radi organizovanejšie — taký blend medzi čistou nekonferenciou a presne organizovaným a dirigovaným eventom.
===koniec “pokladu” z roku 20160.

A to je všetko?

Hej, vážne tam nie je koniec, tak ho dopíšem s odstupom 6 rokov.

Robiť na tom Brnenskom v roku 2010 bolo strašne super. Vzniklo to z malého hecu na konci tohoto článku. Mali sme tam prvý Google/GUG Hackaton (Dan Franc FTW!), pár skvelých sponzorov (celkov budget bol 25k CZK — platilo sa niečo FI MUNI na upratovanie a mzdy cez víkend) a stovky účastníkov v krásny letný deň.

To tričko v pravo má doma len pár ľudí, čo sa s organizáciou v roku 2010 pomáhali. To asi nikdy nevyhodím, limited edition.

Však sa na seba či iných geekov mrknite. Boli ste všetci krásny :) dúfam, že stále ste.

https://www.flickr.com/photos/madciapka/sets/72157624347729017

Pohodlie nás nikam neposúva

Dokážeme s formou BarCampov niečo urobiť? Typicky ide o skvelo organizované akcie, v krásnych priestoroch. Ľudia čo za nimi stoja to robia bez snahy o zisk, účastníci nič neplatia, sú to špičkové a extrémne obľúbené akcie.

Všetky tie superlatívy BarCamp-ov sú samozrejme cool, ale to pohodlie z toho plynúce trochu zabíja ten punkový duch. Dokážeme ho ešte nájsť?

Less slides, more talks

Pozitívny záblesk sa tento víkend stal na Vsetínskom-Zlínskom BarCamp-e (zlin.barcamp.cz), kde sa aspoň na konci aktívne a konštruktívne diskutovalo v podobe formátu “all-star blitz”. Išlo o krátke výstupy piatich ľudí na určitú tému s výzvou na následnú diskusiu (každý v inej časti priestorov). Myslím, že to fungovalo skvele — zapojilo sa dosť ľudí a šlo myslím o konštruktívnu/zaujímavú debatu.

Mal som dobrý pocit aj z mojej témy (V čom sa odlišuje a ako zhruba robíme marketing plne mobilnej služby/app — Liftago), kde som ja rozprával pripravené veci cca 20 minút a ďalších 20 minút boli kvalitné a prínosné otázky. Ďakujem všetkým, čo ich pokladali — pretože keby ich nemali, tak to bude trochu fail (môj).

Urobme si to lepšie!

Skúsme teda integrovať do programu BarCamp-ov (v ČR sa ich koná už celkom hromada — Zlín/Vsetín, Brno,České Budějovice, Ostrava, Plzeň …) punkovejšie formáty podobné all-star blitz by @zositka alebo hocičo podobné. Proste niečo založené na diskurzu. Aby sa tam dialo viac tých magických momentov.

Môj najbližší BarCamp bude zrejme ten Brněnský. Uvidíme sa tam?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store