அலைபேசி

அலைபேசி அழைப்புகளினால் அருகில் இருப்பவரை – சிறிது மறந்து அலையுரையாடுவது தவறென்றால்…

பல்லாயிரம் மைல்களுக்கப்பால் இருப்போரையும் பக்கத்திலிருப்பது போல் பார்த்துப் பேசி மகிழ்வதை…

என்ன சொல்வது?

விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் வியத்தகு விந்தையைத் தவிர வேறேதும் இல்லை. “வளர்க நம் விஞ்ஞானம்”.

அழகானவற்றை ஆதரவாய்ப் பற்றிக்கொண்டால் மிகமிக அற்புதமே!!!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.