Čau Andreji a Dane, k těm dálnicím…

Martin Jurica
Jan 6, 2019 · 5 min read

Dneska se podíváme jen a pouze na graf “který ministr postavil nejvíce dálnic” a ukážeme si kouzlo interpretace čísel. Zdroje pro tento článek jsou jen dva, oba prezentované hnutím ANO, jak jsem slíbil. Takže jde o ta “správná, dobrá čísla”, Andreji.

Upraveno 7.1.2018 — šotek řádil, takže se musím omluvit za chybu v přepočtu otevřených metrů za den. Hloupou chybou jsem pohoršil Danu Ťokovi o dvě příčky, takže není nejhorší ani podle této metodiky. V textu nahrazeny oba grafy správnými čísly a věty, které chyba ovlivnila, jsou v hranatých závorkách []. Na ostatních datech a závěrech se nic nemění. Omlouvám se hluboce.

Poprvé se graf objevil v novinách Lepší Česko 11/2018 (zde, 1. zdroj, čísla platná k říjnu 2018), podruhé jej pak zveřejnil pan Kolovratník (ANO), když obhajoval svůj výrok “v roce 2018 bylo zprovozněno 30 km nových dálnic” (zde, 2. zdroj), tato data jsou k závěru roku 2018 a obsahují rozlišené údaje k D1. (další zdroje je možné dohledat na ŘSD apod., ale není to potřeba, stačí tyto dva grafy). Jdeme na to.

Nejprve první graf z LepČes 11/2018:

Image for post
Image for post

To je slušný! Jak jsou tato data získána? (tzn. metodika) Naprosto jednoduše — jde o součet všech zahájených/zprovozněných kilometrů dálnic a rychlostních silnic (dále píšu jen dálnice) za dobu, po kterou byl daný ministr v úřadě. Pokud nebyl po celý rok, jde o poměr výsledku celého roku k době ve funkci (např. ministr 100 dní ve funkci, za rok postaveno 10 km: 10 km/365 dní = 0,027, ministr postavil 2,7 km dálnic). Tato metodika je sice “ne zcela přesná” (čti: k ničemu), ale co už. Dodržím ji.

První finta — životnost ministrů ve funkci je hodně nízká, polovina z nich nebyla ve funkci ani rok. Tudíž celkový součet z více let musí být nejvyšší, že ano. Tady je tabulka (k 31.10.2018) s délkou mandátu ve dnech (spočteno z dat zde):

Image for post
Image for post

Docela nepoměr, že? Tudíž — ano, můžeme říci, že za Ťoka se postavilo nejvíce dálnic, ale rozhodně nemůžeme říci, že se staví nejrychleji, nikdo nestavěl více a tak dále.

Stále za použití metodiky s přepočtem na délku mandátu (to je ta vaše, kluci, takže správná čísla) můžeme snadno vypočíst rychlost stavby/zprovoznění za jednotlivých ministrů — prostě celkové číslo vydělíme počtem dní ve funkci (tak jsou ta čísla počítána v grafu, takže jen měním měřítko z let na dny). Upraveno — [A hele, najednou to vypadá, že rychleji než Ťok stavěli skoro všichni]. Viz tabulka:

Image for post
Image for post
Upravený graf, Žák a Prachař šli dolů.

V zahajování je to lepší:

Image for post
Image for post

Tudíž — podle vašich vlastních dat je tvrzení “nikdo nestavěl rychleji/více než Ťok” lež, kluci. (na mě nekoukejte, já tu metodiku nevymyslel)

Ale ještě nekončíme. Díky panu Kolovratníkovi máme k dispozici graf, ve kterém je odlišena D1 (dle Andreje “nová dálnice”) od zbytku dálnic a je to zajímavé (data zde jsou o 2 měsíce novější, takže počet dní ve funkci u Dana vzrostl na 1488, je zohledněno ve výpočtu (pořadí ministrů to nemění). A přibylo pár kilometrů). Tady je:

Image for post
Image for post
Zahajované (a zprovozněné, graf nemá kompletní nadpis) stavby D+R

Modernizace dálnice D1 se tak podílí na výsledku Dana Ťoka (1488 dní ve funkci) 75,5 kilometry z 207,4 zahájených a dokonce 72,6 kilometry ze 127,1 (to jest více než polovina, 56 %) otevřených. Po odečtení tak vychází, že více kilometrů dálnic, než Dan, zprovoznili i Šimonovský (1512 dní), Řebíček (872 dní!) a pozor — i Bárta za 282! dní ve funkci :)

Jen pro doplnění ještě pořadí v tabulkách po odečtení D1 (u všech dotčených):

Image for post
Image for post
Upravená tabulka — Prachař a Dobeš si pohoršili
Image for post
Image for post

U zahájených zůstává Dan na 3. místě, ale u zprovozněných se propadl o dvě místa, za ním zůstávají Prachař a Dobeš. Původní výpočet byl chybný, za tento závěr se tedy omlouvám. Zbytek dat je OK, přepočítáno několikrát.

Upraveno, toto není pravda — [U zahájených zůstává Dan na 3. místě, ale u zprovozněných se propadl na poslední místo ze všech ministrů, za kterých bylo něco zprovozněno. Krásných 9 metrů na den (což dává 3,3 km za rok, to docela odpovídá skutečnosti za 2018). Můžeme tedy konstatovat, že pomaleji se u nás otevíraly dálnice (a R) jen za ministrů, kteří nic nepostavili. (vaše data, vaše metodika, kluci)]

Kdybyste stavěli dálnice alespoň z poloviny tak dobře, jako vám jde manipulace, zcestné metodiky a lži, máme už dávno nejlepší dálnice v Evropě! :)


Poznámky:

  • Excel s daty použitými v textu je zde
  • Celá ta metodika je blbost, počítá s tím, že stavby jdou od prvního dne za novým ministrem. Nicméně tady poukazuju na manipulace, nemám kapacitu vytvářet vlastní metodiku a hledat týdny data.
  • K metodice ještě — pokud jeden ministr zahájí např. stavbu 50 km dálnice, má v grafu “zahájil 50 km”. Zprovozňují se jednotlivé úseky, takže další ministr může mít “dokončil 10 km” a furt je to ta samá zahájená 50 km :)
  • Veškeré údaje v článku jsou jen a pouze z těch dvou grafů, přepočet na dny je tak zcela v souladu s metodikou PR týmu ANO.

Edit (úprava) 06.01.2019 v 19:06 — poslední dvě tabulky oříznuty o poslední, pomocný, sloupec (obsahoval km/den). Šotek řádil :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store