Р Е Ш Е Н И Е за пензионирање на излапени и дрти македонски жигола

16 октомври 2013 во 00:18

ЈавноПријателиПријатели освен ПознанициСамо јасПрилагоденоБлиски пријателиБезПардон.МкВиди ги сите листи…LEONARDO PIZZAKriva Palanka областOwnerSkopje областСОУ .ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-КРИВА ПАЛАНКАСемејствоПознанициВратете се назад

Врз основа на членовите 7 и 10 одПравилникот за регулирање на условите за пензија на македонските жигола, асогласно препораката број 4 од Извршниот орган на факмените на РМ, а во врскасо извештајот на Комисијата за утврдување на дотраеноста на алатите, советот нажиголо-заедницата на фондот за пензиско осигурување на РМ, го донесува следното:

Р Е Ш Е Н И Е

запензионирање на излапени и дрти македонски жигола

Господинот H.H. на ден 02. февруари од с. ДолноДупени, а можеби и од Сараево, долгогодишен припадник на факерското друштво, наработно место ВКВ-пиздомеханичар ги исполнува условите за пензија.

Во работниот стаж на именуваниот му се признава времетоод вработувањето во факменското друштво во траење од 30 години и 7 месеци како и времето предвработување поминато во “ рачна” работа во траење од 2 год. и 5 месеци се признава водвојно траење, или вкупно стаж 35 години и 5 месеци.

Ова решение стапува на сила веднаш, а ќе се применува одденот кога именуваниот прв пат заспал на минџа.

О б р а з л о ж е н и е

Господинот H. H. на ден 2 февруари, оваа година до советот на факерската заедница наФондот на ПИОМ поднесе барање за заминување во пензија.

Разгледувајќи гобарањето на именуваниот , и ценејќи го извештајот на комисијата за амортизирании дотраени пениси и препораката на извршниот одбор на факерското друштво виканоПРАЗНИ ТЕСТИСИ, членовите на советот го констатираа следново:

Именуваниот господин, е сексуално загрозен, одвремето прегазен, досаден и унакажано од последиците на многу полни болести.Покрај тоа, во сексуалните чинови дреме,апаратот му вене, влакната му пречат , тестиси му гмечат, ако сретне грдибега јаде лук и не се бања. Кутриотстанал права беда никој не го гледа,стомакот го надул, газот го стегнал и за цело време од пенисот се жали и зауспесите од младоста се фали.

Врза основа на напред изнесеното, донесено е решение каково диспозитивот.

НАПОМЕНА : Со самотоодење во пензија на именуваниот му се забранува секакво манипулирање изаработка со алатот и негово користење исклучиво за одење по мала нужда, зарадизапазување на авторитетот и дигнитетот на здружението дозволено му е повременода упразнува лижење и фелацио.(Cunnilingus)

ПРАВНА ПОУКА : Ова решение е економски исплатливо и противнего не е дозволена жалба. Заради сатисфакција на именуваниот му се дозволувапроверка на можностите на алатот после 6 месеци или после 8 дена по приемот нарешението кое преку клубот ТРИ ЈУНФЕРКИ се доставува до советот на овој фонд.Еден примерок се доставува до јавниот пенисо-бранител на РМ.

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА : Член-ка на клубот ТРИ ЈУНФЕРКИ,ФАКЕРСКОТО ДРУШТВО, Пич-продаја Задруга, Здружение на рачни работници до гроба,ВКВ мајстор-лижач и дипломиран претставник од ЛГБД заедницата господинотШиригуза Ќенеф.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ

Дипл. жиголо-инструктор, Тврдокур Здравко

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Marjan Stamenkovski’s story.