Giriş

Daha önce Twitter üzerinden Türk tarihi üzerine paylaşımlar yapıyorken Fransız Devrimi sonrasında Avrupa’da yaşananların dikkatimi çekmesi ile ilgi alanım biraz daha genişledi. Bir süredir araştırma seviyesindeydim; ancak artık araştırmanın yanında yazmanın da zamanının geldiğini düşünüyorum. 1. ve 2. Dünya Savaşları, Balkan Savaşları, Osmanlı’nın modernleşme süreci başlığı altında Meşrutiyet ve Tanzimat dönemleri, Jön Türkler ve İttihat Terakki, Cumhuriyet’in kuruluş dönemi, 19. yüzyıl Avrupası’ndaki siyasi gelişmeler genel yazım konularım olacak. Zamanla bunun yanına askeri tarih de eklenebilir.

Like what you read? Give Timur Salur a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.