طبق ایمیلی که به مدیوم درخصوص اضافه شدن قابلیت نوشتن چپ به راست ارسال کردم، پاسخ دادند که در ۲۰۱۶…
Amin Asoode
11

اگر لازمه ما تایید کنیم رو این خواسته ها؟؟

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.