Chiến dịch Tử tế là — Ước mơ cho một xã hội tốt đẹp

VẤN ĐỀ

Năm 2014, Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) đã phát động chương trình “Sống tử tế” nhằm thúc đẩy lối sống tử tế trong xã hội. Mục đích của iSEE không phải là đi tìm một quan niệm chuẩn về sống tử tế mà là định hướng để mỗi cá nhân trong xã hội suy nghĩ về nó, ý thức về nó, để không vô tình hay cố ý gây hại cho những người xung quanh.

GIẢI PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG

Chiến dịch “Tử tế là” được khởi xướng bởi Action4Future (A4F) — tiền thân của công ty Wake It Up — là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình “Sống tử tế” của iSEE. “Tử tế là” là chiến dịch dài hạn thúc đẩy cộng đồng suy nghĩ, hành động theo các giá trị sống tử tế nhằm tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.

Để đạt được mục tiêu này, 100 “chiếc vòng tử tế” đã được trao đi ở hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh nhằm truyền cảm hứng cho hành động tử tế trong cộng đồng. Người sở hữu những chiếc vòng này sẽ phải làm 3 việc:

  • Thực hiện một việc tử tế trong 4 ngày kể từ khi nhận được chiếc vòng
  • Chia sẻ câu chuyện tử tế của mình lên website http://www.chiecvongtute.net
  • Tặng lại chiếc vòng này cho một người cũng cam kết với 3 điều này.

KẾT QUẢ

Những chủ nhân đầu tiên của 100 chiếc vòng bao gồm người nổi tiếng, nghệ sĩ, học giả, giám đốc công ty, thủ lĩnh thanh niên, nhà báo, luật sư đã nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch và lan toả tình thần tử tế đến nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Rất nhiều câu chuyện tử tế đã được chia sẻ trên website http://www.chiecvongtute.net.

Trang facebook của chương trình mang tên “Tử tế là” đã đạt được gần 20.000 lượt thích trong ba tháng diễn ra chiến dịch. Hiện nay, fanpage này vẫn là nơi chia sẻ những câu chuyện tử tế, những ý tưởng thú vị để giúp xã hội ngày một tử tế hơn.

ĐỐI TÁC THỰC HIỆN

  • Đơn vị khởi xướng: Tổ chức Hành động vì tương lai — Action4Future (A4F) cùng với Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE).
  • Đơn vị đồng hành: Mạng lưới Thế hệ Xanh Việt Nam.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.