Mai Văn Tuyến hasn't written any stories yet.

Mai Văn Tuyến

Mai Văn Tuyến là một chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực bất động sản, với 5 năm kinh nghiệm bán và chuyển nhượng, tư vấn cho hàng nghìn khách hàng Tuyenmai.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store