Книга: СТИПЕНДИСТ

Десет месечната приказна на момчето кое доби целосна стипендија да живее во САД.

Дознајте како да ја добиете престижната “Kennedy Lugar — YES” стипендија на која секоја година од Македонија заминуваат десетина ученици, живеат во Американските фамилии и посетуваат Американски средни училишта.

Кои се придобивките и предностите на оваа стипендија? Како е да се живее во Америка? Кои се предизвиците со кои се соочуваат учениците кои ја добиле стипендијата?

Like what you read? Give Maja Ilievska a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.