Tratwowy survival

Nie gram w gry, praktycznie w ogóle. Akurat Raft zwrócił moją uwagę. To gra z cyklu survivalowego, gdzie trzeba przeżyć na tytułowej tratwie, atakowanej co jakiś czas przez rekiny. I tak sobie myślę, czy będę miała czas by sobie w to pograć ;)

Like what you read? Give Basia Majewska a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.