Ideje i problemi, Miljenko Vidović

Photo by Andrew Neel.

Život je sličan lađi na uzburkanom moru. Kormilar u lađi je isto što i duh u čovjekovu životu. No, kao što nevješti i bezbrižni kormilar, mjesto uspjeha, doživi brodolom, tako i mnogi život ludo nastrada, jer ga je duh poveo stramputicom. Napetost u parnom kotlu pokreće lađu. To je sila bez koje nema gibanja. Ali ta sila ne daje smjer lađi. O njoj ne zavisi smisao puta, cilj kome se ide. To je stvar kormilara. Stvar duha. To je u društvenom životu stvar inteligencije.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.