วิธีการทำให้เก่งขึ้นอย่ามองข้ามเรื่องความรู้พื้นฐาน…

1.คุณต้องหาความรู้ค้นหาความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้รู้ซึ้ง

ตัวอย่างเช่นเราจะทำเค้กคัพสักถ้วย เราต้องหาองค์ประกอบคือวิธีทำ,อุปกรณ์การทำ,วัตถุดิบ และคุณก็เริ่มทำตามวิธีพื้นฐานที่คุณได้ศึกษามา

2.สรุปรายเอียดพื้นฐานแต่ละตัวที่คุณค้นคว้าหามาและลงมือทำ

เราจะยกตัวอย่างการทำเค้กต่อนะค่ะ คุณรู้แล้วคุณจะทำเค้กโดยวิธีที่คุณค้นคว้ามาสิ่งที่คุณต้องทำในข้อนี้คือสรุปรายเอียดว่าคุณทำมันแล้วเกิดอะไรขึ้น เช่น

วัตถุดิบของคุณ มีรายรายเอียดอย่างไรบ้างหรือวิธีทำของคุณคุณอย่างไรบ้าง….(วิธีของคุณย่ำว่าของคุณเอง)

3.ต้องตอบให้ได้ว่า

  • What?
  • When?
  • Why?

ในข้อนี้คุณต้องตอบให้ได้ว่าวัตถุดิบ ของคุณ

คืออะไร?

มาจากไหน?

แล้วทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้าง?

หากบทความนี้เขียนผิดพลาดประการใดขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.