Ka shumë pika të ndritura në teknologji.

Shërbimet në klaud (‘cloud’) janë më të kërkuara se kurrë. Video-konferenca dhe bashkëpunimi në largësi janë në kulm të përdorimit më shumë se në të gjitha kohërat ndërsa menaxherët mundohen që të mbajnë veten dhe fuqinë punëtore produktiv. Poashtu, kompanitë kanë një vlerësim të ri për shkallëzimin dhe qëndrueshmërinë e cloud.

Industria e teknologjisë ka ndihmuar njerëzit dhe kompanitë të qëndrojnë të lidhura, e në shumë raste, të qëndrojnë në biznes. Vendimet që marrin sot kompanitë e teknologjisë mund t’i ndihmojnë ata të rikuperohen nga ndikimet e COVID-19. Kompanitë e teknologjisë kanë mundësinë…

Makerspace Prizren

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store