This story is unavailable.

Goood Post Syeda Aimen Batool Sahi Kaha Ap Ny Kabhi Bhi Koi Bhi Baat Suni Sunai or Jo Khud Na dekhi Ho Kabhi Nahi Karni Chahiye Mai Sunni Family Sy Belong Karta Hun Wesy Bhi Aap Ko Kesi K Bhi Mazhab K baary Main Koi Ilzaam Nahi Lagana Chahiye Jo Insan Bhi Ghalat Ho Ga Us Ka Hisaab Allah Pak Lay Ga Wo Jis Mazhab Sy Bhi Belong Karta hu

Like what you read? Give Malik Hamza a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.